Verweven met de
natuur

2TEC2 streeft ernaar een duurzaam product te leveren en tege­lij­kertijd de wereld onder onze voeten te beschermen. Deze toe­wijding wordt gere­flecteerd in onze ver­antwoorde pro­duc­tie­processen en innovatief productdesign.

Duurzaamheidsvisie

Onze visie

2TEC2 is vast­besloten de eco­logische voetafdruk van vloer­be­dekkingen sterk te ver­minderen, van innovatief, mili­eubewust pro­ductdesign tot het her­o­verwegen van onze hele pro­duc­tieketen. Op het gebied van duur­zaamheid zijn wij pionier in de sector voor geweven vinyl vloerbedekking. 

Wij innoveren voortdurend om de vloeren van 2TEC2 stap voor stap volledig circulair te maken.

Onze visie wordt in de praktijk gebracht door een sterke betrok­kenheid en onze focus op de 3C’s: Care, Cir­cularity en Compliance.

Wij beloven

De druk op onze planeet te verminderen

  • Minder CO2-uitstoot 
  • Meer bio-based materialen in onze producten 

Materialen te her­ge­bruiken en te recyclen

  • Meer gere­cyclede materialen in onze vloeren 
  • Volledig recy­cleerbare vloeren 
  • De kringloop wordt gesloten: we zullen nieuwe 2TEC2-tegels pro­duceren met pre-consumer 2TEC2-restafval

Onze zorg

Wij geven om de planeet en het milieu

Wij besteden veel zorg aan duurzame en kli­maat­vrien­delijke fabrieken en zetten ons in om onze C02-uitstoot te minimaliseren.

Wij maken onze vloeren in volledig geïn­te­greerde pro­duc­tie­be­drijven op één centrale locatie. Omdat wij volledig in in-house werken, hebben wij totale controle over het gehele pro­duc­tieproces, bij­voorbeeld het afvalbeheer. Zo kunnen we schade aan het milieu voorkomen.

Wij gebruiken zonne-energie, een slim warm­te­te­rug­win­nings­systeem, een spaarzame water­te­rug­win­nings­techniek en een ener­gie­op­slag­in­stallatie in onze fabrieken, waardoor de afhan­ke­lijkheid van niet-her­nieuwbare fossiele brand­stoffen aan­zienlijk wordt beperkt.

Ga naar onze roadmap

SDGs

De Duurzame Ont­wik­ke­lingsdoelen van de Verenigde Naties worden beschouwd als de beste blauwdruk voor een betere en duurzamere toekomst voor onze planeet. 

Deze Sustainable Development Goals (SDGs) bestrijken een breed scala aan onderwerpen zoals kli­maat­ver­andering, armoede, bio­di­versiteit, gezondheid en onderwijs en zijn een oproep aan overheden, orga­nisaties en het maat­schappelijk mid­denveld om actie te ondernemen. Met zijn producten en samen­werkingen in de hele value chain levert 2TEC2 een positieve bijdrage aan de volgende Sustainable Development Goals.

SDGs NL big

Envi­ronmental Product Declaration

Onze ver­nieuwde EPD’s tonen de voor­uitgang die we hebben gemaakt in het ver­minderen van onze CO₂-uitstoot. 2TEC2’s SonoFeltTM 19 dB heeft een Global Warming Potential (GWP) van 6.02 kg CO₂/​m² (*). Ver­geleken met ons vorige stan­daard­product is dat een ver­betering van 1,07 kg CO₂/​m².

Lees meer

Download EPD

Onze zorg

Wij geven om mensen en gezondheid

Wij ontwerpen vloeren die worden gelegd in gebouwen waar mensen ver­blijven, werken en wonen. Wist je dat we maar liefst meer dan 80% van onze levensduur binnen door­brengen?

Onze zorg voor jouw gezondheid staat vast. 2TEC2 biedt absolute vei­ligheid en maximaal welzijn. Met de lage VOC-emissies kan je rekenen op een gezonde lucht­kwaliteit in je ruimte.

Ontdek al onze certificaten

Innovatie en duur­zaamheid zijn de key drivers in onze reis

We gaan voortdurend vooruit.

Onze passie voor tech­nologie en innovatie is wat ons drijft in de reis naar meer duur­zaamheid. We hechten er veel belang aan hoe onze vloeren het na verloop van tijd zullen doen. Elk tech­no­logisch ini­tiatief in het design en de productie van 2TEC2 vormt een nieuwe stap in meer ver­antwoorde eco-vloeren en het behoud van onze eindige hulpbronnen.

Con­formiteit

De vloer­be­dekking van 2TEC2 is conform REACH en scoort hoog op het gebied van LEED en BREEAM.

REACH
is een EU-ver­ordening, aan­genomen om de men­selijke gezondheid en het milieu te ver­beteren en de risico’s van chemische stoffen voor mens en milieu te beperken.

LEED en BREEAM
zijn cer­ti­fi­ce­ring­pro­gramma’s voor gebouwen die ervoor zorgen dat gebouwen evolueren naar de meest gezonde en mili­eu­vrien­delijke bouw­op­lossingen. 2TEC2 vloeren dragen bij aan de LEED- en BREAAM-cer­ti­ficering van gebouwen.

Bestel je stalen

Bij 2TEC2 geloven we vurig dat elke ruimte zowel com­fortabel als uniek esthetisch kan zijn. Onze func­tionele vloer­op­lossing com­bineert de duur­zaamheid en het makkelijk onderhoud van een harde vloer met de elegante look en geluids­iso­lerende eigen­schappen van tapijt. Bestel je staal en ontdek 2TEC2 van dichtbij.

Bestel staal