2TEC2 wordt lid van ECRA: op weg naar een cir­culaire economie

2TEC2 bouwt aan een cir­culaire toekomst en investeert in het duurzamer maken van zijn vloer­be­dekking. European Carpet and Rug Asso­ciation (ECRA) creëert een platform voor haar leden waar ze dit soort ervaringen en kennis kunnen delen, met als doel de evolutie naar een cir­culaire economie en de bescherming van het klimaat en de men­selijke gezondheid.

Wat is ECRA?

ECRA is een onaf­han­kelijke non-pro­fit­or­ga­nisatie gevestigd in Brussel, België. De ver­eniging ver­te­gen­woordigt meer dan 40 toon­aan­gevende tapijt­pro­ducenten uit 6 Europese landen, waaronder 2TEC2. Ze dient als een inter­na­tionaal platform voor de uit­wisseling van kennis, ideeën en ervaringen tussen leden.

ECRA helpt haar leden met het ont­wikkelen van een coherente indu­strieaanpak om de overgang te maken naar een cir­culaire economie. Het doel is om de impact van de tapijt- en vloer­in­dustrie op milieu en gezondheid te ver­beteren, om zo natuurlijke grond­stoffen te behouden, kli­maat­ver­andering te voorkomen en de men­selijke gezondheid te beschermen.

Ze voeren indu­strieel onderzoek en analyses uit en ont­wikkelen inter­na­tionale en EU-normen op pro­ductniveau met betrekking tot pro­gressief tapijtdesign, gezondheid en veiligheid.