2TEC2 toe­gevoegd aan de SundaHus Material Database

Uit onderzoek blijkt dat heel wat mensen tot 88% van hun tijd binnen door­brengen. Daarom mogen we ver­wachten dat alle materialen voor de inrichting van uw woning, maar ook van uw werkplek en andere ruimtes die u bezoekt, voldoen aan strikte vei­ligheids- en gezondheidsnormen.


Gezondheid, hygiëne en zuivere lucht

2TEC2 investeert continu in een steeds betere per­formantie van zijn producten en ijvert voor een toe­passing van geweven vinyl in gebouwen die volledig risicovrij is en garant staat voor gezondheid, hygiëne en een zuivere lucht­kwaliteit.

Officiële cer­ti­fi­ceringen helpen ons om op de meest objectieve manier klanten en dagelijkse gebruikers te garanderen dat de materialen van 2TEC2 deze vei­ligheid aanbieden en in alle gemoedsrust gebruikt kunnen worden.

Waar staat SundaHus voor?

De SundaHus Material Database biedt cruciale onder­steuning bij het maken van duurzame en bewuste mate­ri­aalkeuzes voor con­structie- en bouw­producten. Het hart van het systeem is een database van de mili­eu­be­lastende of ‑sparende beoordeling van stoffen, materialen en producten. Het doel is om gevaarlijke elementen doorheen de volledige levenscyclus van het gebouw te vermijden.

Het systeem evalueert materialen en grond­stoffen, van de pro­duc­tiefase, over de gebruiks- en onder­houdsfase tot en met de afbraak- en recy­clagefase. Dit betekent dat SundaHus gebruikt kan worden als een tool om te voldoen aan de milieuprogramma’s van vast­goed­ei­genaars voor de lan­ge­ter­mijn­bewaking van de inhoud van een gebouw via een betrouwbare productdocumentatie.

We zijn trots dat 2TEC2 werd opgenomen in de SundaHus Material Database. Je kunt gewoon niet voor­zichtig genoeg zijn als het op vei­ligheid en gezondheid aankomt.”

Thomas Van­tieghem, Product Director

B score

De beoordeling van producten is gebaseerd op een waaier van criteria en is onder­verdeeld in vijf cate­gorieën: D, C‑, C+, B en A, waarbij A de topscore is.

2TEC2 kreeg de score B toegekend, die staat voor een volledige controle van de hele pro­duc­tiecyclus, in dit geval tot en met de poly­meer­productie. Dit is de best mogelijke score in de categorie van materialen die voor 2TEC2-producten gebruikt worden.

2TEC2 is eveneens M1-gecer­tifieerd, voldoet aan alle Eurofins Gold-normen en blijft werken aan baan­brekende ont­wik­kelingen op milieuvlak, ter voor­be­reiding van de toekomst.

Duur­zaamheid

Duur­zaamheid staat centraal bij alles wat we doen. Wij gebruiken her­nieuwbare ener­gie­bronnen, volgen de principes van circulair afvalbeheer en sti­muleren mili­eu­vrien­delijke onderhoudspraktijken.
Ontdek meer