2TEC2 behaalt dubbele her­kenning voor binnenluchtkwaliteit

Goed nieuws! 2TEC2 heeft onlangs niet één, maar zelfs twee van de meest erkende cer­ti­fi­ceringen inzake bin­nen­lucht­kwaliteit (IAQ) behaald:Indoor Air Comfort Gold (IACG) en FloorScore®.

Strengste bin­nen­lucht­kwa­li­teitsnormen

Het behalen van zowel de IACG als FloorScore® cer­ti­ficering is een belangrijke prestatie, gezien beiden gebaseerd zijn op één van de strengste bin­nen­lucht­kwa­li­teitsnormen ter wereld. IACG is gebaseerd op de Indoor Air Quality-norm van de Europese Unie, EN 16516. FloorScore® refereert aan de California Section 01350 norm. Deze cer­ti­ficering betekent concreet dat onze producten volledig onaf­hankelijk getest werden en dat ze maar heel weinig vluchtige organische stoffen (VOC’s) of andere che­micaliën uitstoten die de lucht­kwaliteit bin­nenshuis negatief beïnvloeden.

FloorScore®

Als het gaat om de kwaliteit van de bin­nenlucht, is een primaire zorg het emis­sieniveau van spe­cifieke vluchtige organische stoffen (VOC’s). De FloorScore® IAQ-cer­ti­ficering betekent dat een vloer­product onaf­hankelijk door SCS Global Services is gecer­ti­ficeerd om te voldoen aan de emis­sie­criteria voor vluchtige organische stoffen van het California Section 01350 Program.

Indoor Air Comfort Gold” certificering

IACG is een cer­ti­fi­ce­rings­programma voor bin­nen­lucht­kwaliteit dat gebaseerd is op de vereisten van de Europese norm voor bin­nen­lucht­kwaliteit, EN 16516. Om deze cer­ti­ficering te behalen, moet een product voldoen aan bepaalde normen voor het niveau van vluchtige organische stoffen (VOC’s) die worden uit­gestoten door de grond­stoffen die worden gebruikt bij de productie van het product.


Laagste emis­sie­waarden in zijn klasse

Het hogere niveau Indoor Air Comfort GOLD – gecer­ti­ficeerd product” toont aan dat de pro­duc­te­missies extra voldoen aan alle wet­telijke spe­ci­ficaties die zijn uit­ge­vaardigd door auto­riteiten in de Europese Unie en haar lidstaten. Dit betekent dat 2TEC2 voldoet aan de criteria van veel van de vrij­willige duur­zaam­heids­spe­ci­ficaties die worden uit­gegeven door de meeste relevante ecolabels en ver­ge­lijkbare spe­ci­ficaties in de EU en vereisten voor duurzame bouw­cer­ti­fi­ceringen. Gecer­ti­ficeerde producten zijn dan ook producten met de laagste emis­sie­waarden in hun klasse en dus zeer geschikt voor de lucht­kwaliteit binnenshuis.