2TEC2 in de Belgische pers: designer vloeren gebaseerd op biopellets”

Wat ooit begon als een klein Belgisch atelier gespe­ci­a­liseerd in stijlvolle vloer­be­dekking, is vandaag een bedrijf dat wereldwijd de markt voor geweven vinyl­vloeren naar een hoger niveau tilt. 2TEC2 ontwerpt en pro­duceert mooie maar ook eco­bewuste vloeren voor gebouwen en ruimten waar mensen tot 80% van hun leven door­brengen. ” Wij dragen zorg voor uw gezondheid, vei­ligheid en welzijn’ is niet zomaar een slogan. Het zit diep in ons DNA”, vertelt gede­legeerd bestuurder Philippe Hanet.

De Belgische pers ging op zoek naar bedrijven die actief meewerken aan de transitie naar een kool­stof­neutrale economie. 2TEC2 is het eerste bedrijf in de reeks. Lees de originele artikels hier: De Standaard, De Tijd.

2TEC2 is een 100% Belgisch fami­lie­bedrijf dat hightech vloeren ontwerpt en pro­duceert. Het merk focust op het weven van esthetisch verfijnde tegels en rollen voor de pro­jectmarkt, en mikt daarbij op superieure prestaties in termen van kwaliteit, func­ti­o­naliteit en ver­nieuwing. Zo wordt de vloer­be­kleding van bij het begin ontworpen en gepro­duceerd met het oog op recyclage, om keer op keer nieuwe 2TEC2-vloer­be­kleding te maken – zonder verlies aan sterkte.

Inno­va­tie­gedreven familiebedrijf

Innovatie vormt de kern van 2TEC2’s aanpak, gericht op meer dan alleen het ver­beteren van esthetiek, akoestiek en praktische bruik­baarheid. Hun ingenieurs en directie zijn ook gepas­sioneerd over mili­eubewust ondernemen, wat een essentieel onderdeel van hun bedrijfs­fi­losofie vormt. We vinden onge­lofelijk veel vol­doening in het zoeken naar oplossingen voor complexe problemen en het rea­liseren van technische hoog­standjes”, glimlacht Philippe Hanet. En dikwijls is dat gebonden aan duur­zaamheid, want daar is heel wat voor­uitgang te boeken. De levensduur van een product, is daarbij een belangrijk aspect.” 

De identiteit van 2TEC2 als fami­lie­bedrijf, geleid door echt­genoten Philippe Hanet en Katia Dewitte, opgericht samen met broer James Dewitte, speelt een rol in dit verhaal. Anders dan beurs­ge­noteerde bedrijven hoeven we niet louter naar het kor­te­ter­mijn­rendement te kijken”, weet Hanet. Als dit niet zo was, hadden we nooit zoveel kunnen bereiken, aangezien dit op de korte tot mid­dellange termijn gevolgen heeft voor de financiële resultaten.”

We vinden onge­lofelijk veel vol­doening in het zoeken naar ver­nieuwende oplossingen voor complexe problemen.”

Philippe Hanet, gedelegeerd bestuurder bij 2TEC2

SDG’s als kompas

Om die duur­zaam­heids­strategie vlot te imple­menteren en de doel­stellingen te bereiken richtte 2TEC2 een mul­ti­dis­ci­plinaire duur­zaam­heids­werkgroep op. Elk kwartaal evalueert het top­ma­nagement de ver­betering op het vlak van maat­schappelijk ver­antwoord ondernemen en worden de nodige ini­ti­atieven zorgvuldig gepland, inclusief het budget en de middelen.

Het kompas dat ze bij deze beslissingen gebruiken zijn 6 van de 17 duurzame
ont­wik­ke­lings­doel­stellingen (SDG) van de Verenigde Naties. Die keuze is er niet zomaar gekomen”, weet mar­ke­ting­ver­ant­woor­delijke Ingrid Macours. We hebben daar als mana­ge­mentteam grondig over gede­batteerd. Zo heeft doel­stelling 11 Duurzame steden en gemeenscihappen’ de missie van 2TEC2 scherp gezet. Het is onze ambitie om meer duurzame vloeren te maken, zodanig dat we mili­eu­bewuster kunnen bouwen en wonen.”

Plant­aardige materialen

Voor de hightech vloe­ren­producent vormde het vinden van her­nieuwbare grond­stoffen de voor­naamste uitdaging. Afgelopen jaar werkten we samen met onze leve­rancier van basis­grond­stoffen aan de ont­wikkeling van bio-based pellets”, aldus pro­duc­tie­di­recteur Thomas Van­tieghem. Zo konden we onze eerste collectie lanceren waarbij in de toplaag geweven vinyl de fossiel gebaseerde koolstof gro­tendeels is vervangen door materiaal van plant­aardige oorsprong. Dit is dus een volledig her­nieuwbare bron in plaats van nieuw fossiel
ontgonnen koolstof.”

Die zoektocht nam wat tijd in beslag, omdat het product niet mocht inboeten aan uit­straling, sterkte, mili­eu­vrien­de­lijkheid of andere eigen­schappen. We zijn echt een voorloper wat betreft pro­duct­sa­men­stelling. Dit is ook de reden waarom deze collectie geno­mineerd werd voor de Inovyn award in de categorie Value to Society: innovation and design“ ‘, glimlacht Hanet.

De uitdaging die ver­gunningen heet

Ook het ver­duurzamen van de pro­duc­tie­fa­ci­liteiten was een belangrijk aan­dachtspunt. Zo werden alle pro­duc­tie­ac­ti­viteiten geïn­tegreerd in één fabriek om transport naar en van leve­ranciers van grond­stoffen of half afgewerkte materialen te vermijden. Daarnaast investeert 2TEC2 in 3.154 foto­vol­taïsche panelen op de gebouwen en in een groot bat­te­rij­en­er­gie­op­slag­systeem (BESS), gebouwd op hun eigen terreinen. Tot slot bouwden ze een geop­ti­ma­liseerd gesloten circuit voor ener­gie­her­gebruik met een warm­te­te­rug­win­nings­systeem en gesloten waterkoelsysteem.

Het ver­krijgen van alle ver­gunningen bij de ver­schillende over­heids­in­stanties en andere partijen bleek echter een hele uitdaging. Alle betrokkenen zijn nog niet altijd goed op elkaar afgestemd en hebben nog weinig ervaring met deze nieuwe batterij-tech­no­logieën, wat ons enorm belemmert in onze eco­logische ambities”, aldus Hanet.

Cir­cu­lariteit

Een derde element in de transitie van 2TEC2 was de zoektocht en analyse van volledige rec­leer­baarheid. Hierin zijn we heel ver gegaan”, weet Hanet. We hebben namelijk onze eigen nieuwe recy­cla­ge­fabriek bedacht en gebouwd. Een project dat bijna 5 jaar in beslag nam. Deze recy­cla­ge­fabriek biedt echter fan­tastische oppor­tu­niteiten, zowel qua business als qua mili­eubewust ondernemen, om zelfs ook materialen van sector­genoten of zelfs andere
indu­strieën te recycleren, zolang het maar om hetzelfde pure en zuivere basis­ma­teriaal gaat als we bij 2TEC2 aanwenden.” We willen uit­eindelijk nog 0% grond­stoffen van virgin fossiele oorsprong gebruiken voor onze pro­duct­sa­men­stelling en onze producten volledig zelf recycleren en her­inzetten”, aldus Vantieghem.

Ver­trou­wensband met bankier

Uiteraard hangt aan al deze inves­teringen een stevig prijs­kaartje. De investering in tijd, research en financiële middelen was enorm en liep 1,5 jaar ver­traging op. Dat maakte het voor onze financiële partner niet eenvoudig”, weet Hanet. Maar BNP Paribas Fortis heeft zich hierin heel flexibel en mee­denkend opgesteld. Onze con­tact­personen bij de bank en hun direc­tieleden waren heel nauw betrokken. Dit part­nership was cruciaal voor ons om deze stappen financieel te kunnen zetten.”

Wat brengt de toekomst?

Er is geen andere moge­lijkheid dan steeds bewuster te ondernemen, daar zijn ze bij 2TEC2 van overtuigd. Voorheen stopte ons pro­duc­tieproces bij de aflevering van het product. Nu gaan wij verder tot de terugname en recyclage ervan zodat de loop mooi rond is. We zijn nu in de fase waarin het essentieel is dat producten een tweede leven krijgen na gebruik door de consument. Wettelijk zullen er steeds meer ver­plichtingen komen”, weet Hanet, en architecten en grote bureaus stellen labels en cer­ti­ficaten in als maatstaf in keuze van leve­ranciers en producten. Het is dus een must om hier actief in te investeren. De sector is al bezig een antwoord te bieden op al deze evoluties. Maar we gaan dat samen moeten doen, één bedrijf kan dit niet alleen dragen. Daarom is par­ti­cipatie van andere bedrijven, de overheid en andere spelers in de sector nood­zakelijk. Om hieraan bij te dragen zijn we een actief lid van ECRA, European Carpet and Rug Association.”